juni 26, 2020

Speech bij het #SluitVion protest

Alle Dieren Vrij speech bij het SluitVion protest van vrijdag 26 juni.

Speech bij het #SluitVion protest

Alle Dieren Vrij speech bij het #SluitVion protest vrijdag 26 juni:

"Per jaar worden er in Nederland 640 miljoen dieren geslacht. Dit zijn 1,7 miljoen dieren per dag.

Vion, als grootste slachter van Nederland, doet hier hard aan mee. Op deze plek worden dagelijks 20 duizend varkens geslacht.

Alle Dieren Vrij is tegen het gebruiken en uitbuiten van dieren. De uitbuiting van dieren is verbonden met het uitbuiten van mensen (ook dieren). Dat laat Vion maar al te goed zien.

Vion zegt "gezond en veilig voedsel te produceren voor miljoenen mensen, elke dag weer". Maar hoe gezond is dit bedrijf voor de werknemers, die worden blootgesteld aan corona - elke dag weer?

En hoe veilig is het voor omwonenden, die naast een corona brandhaard blijken te wonen en elke dag weer zitten met de stank en milieuproblemen.

Vion zegt "Food that matters". Maar het enige wat voor Vion belangrijk is, is de winst.

Mensen die bij Vion werken, worden uitgebuit. Voor een minimumloon doen ze werk waar bijna niemand voor te vinden is. Het werk is smerig, gevaarlijk en traumatiserend.

De werknemers, voornamelijk arbeidsmigranten, worden in mensonwaardige omstandigheden gehuisvest.

Vorige maand schreef de NRC nog: "Roemenen die in de slachthuizen werken, leiden een bestaan van onbetaalde overuren, slechte huisvesting en een verstikkende angstcultuur". Werknemers kunnen zich helemaal niet aan de corona maatregelen houden.

Het is dus niet vreemd dat 1 op de 3 werknemers positief test op corona.

Wat wel vreemd is, is dat Vion nog steeds open is. Iedere dag dat dit bedrijf open is, komt er alleen maar leed bij. Voor de dieren, de mensen, en het milieu.

Daarom staan wij hier, om te eisen dat Vion sluit.

Sluit Vion! Mensen Boven Winst!

Sluit Vion! Dieren Boven Winst!

Sluit Vion! Milieu Boven Winst!"

***
Speech at the #ShutDownVion protest Friday 26 June:

"Every year 640 million animals are slaughtered in the Netherlands. This is 1.7 million animals per day.

Vion, as the largest butcher in the Netherlands, should be held responsible for their contribution. Every day, 20 thousand pigs are slaughtered here.

Alle Dieren Vrij / Liberate All Animals is against the use and exploitation of animals. The exploitation of animals is linked to the exploitation of humans (also animals). This is shown clearly here at this place.

Vion says "we produce healthy and safe food for millions of people, every day again". But how healthy is this company for its employees, who are exposed to corona - every day again?

And how safe is it for local residents, who not only live next to a corona hotspot but also have to live with the smell and environmental problems corona - every day again?

Vion says "Food that matters". But all that matters to Vion is profit.

People who work at Vion are exploited. For a minimum wage, they do work that hardly anyone likes to do. The work is dirty, dangerous and traumatic.

The employees, mainly migrant workers, are housed in inhumane conditions.

Just last month the NRC wrote: "Romanians working in slaughterhouses lead a life of unpaid overtime, poor housing and a culture of fear". Workers cannot even comply with the corona measures.

It is therefore not surprising that 1 in 3 employees test positive for corona.

What is surprising - is that Vion is still open. Every day that this company is open, there is more suffering. Suffering by animals, by people, and the environment - every day again

This is why we are standing here. We demand that Vion shuts down.

Shut down Vion! People Above Profit!

Shut down Vion! Animals Above Profit!

Shut down Vion!  Environment Above Profit!"